Όροι Διαγωνισμού

"Athens Is Original 2018"

Η εταιρεία με την επωνυμία «Savvy Partners μονοπρόσωπη I.K.E.» και τον διακριτικό τίτλο «Savvy Partners» η οποία εδρεύει στην Ν. Κηφισιά (οδ. Πάρνηθος, αρ. 1), Α.Φ.Μ. 998696714 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς (εφεξής «SAVVY PARTNERS»), και εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου την προωθητική ενέργεια « Athens Is Original 2018 Photo Contest» (εφεξής «ο Διαγωνισμός») σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο φωτογράφο Θοδωρή Μανωλόπουλο. Tην προώθηση (marketing) του Διαγωνισμού, καθώς και την διαχείριση, την οργάνωση και την επιμέλεια αυτού, έχει αναλάβει η SAVVY PARTNERS σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο φωτογράφο Θοδωρή Μανωλόπουλο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Α. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό καλούνται, να ανεβάσουν φωτογραφίες της αυθεντικής Αθήνας, όπως ο ίδιοι την αντιλαμβάνονται, στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram με το (hashtag) #athensisoriginal.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο “Instagram” μέσω της επίσημης σελίδας του φωτογράφου Θοδωρή Μανωλόπουλου στο Instagram με τίτλο “@1969tm”, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.instagram.com/1969tm/ (εφεξής «ο Ιστότοπος του Θοδωρή Μανωλόπουλου»).

Β. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Οι χρήστες του Instagram που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να έχουν δημόσιο προφίλ (public profile), θα πρέπει να ανεβάσουν φωτογραφίες (όσες οι ίδιοι επιθυμούν) από την πόλη της Αθήνας στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram με το hashtag #athensisoriginal, κατόπιν της πρόσκλησης που θα αναρτηθεί στον τοίχο του Ιστοτόπου του ανεξάρτητου φωτογράφου Θοδωρή Μανωλόπουλου (εφεξής «οι Αναρτήσεις»). Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι δημόσια αναρτημένες στο προφίλ του συμμετέχοντα μέχρι το πέρας του διαγωνισμού.

Μόλις ο συμμετέχων δημοσιεύσει τη φωτογραφία του σε μία Ανάρτηση με το #athensisoriginal θα πρέπει να την αποστείλει σε υψηλή ανάλυση στο email photos@athensisoriginal.gr, και έτσι ενεργοποιείται η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό.

Η ανάρτηση και αποστολή της φωτογραφίας του εκάστοτε συμμετέχοντα, στο Instagram του με το hashtag #athensisoriginal και στο email του διαγωνισμού συνιστά ανεπιφύλακτη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.

Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού. Κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό διαγράφοντας την φωτογραφία του ή/και το #athensisoriginal.

Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της SAVVY PARTNERS, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της SAVVY PARTNERS, από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του, και (δ) η φωτογραφία που ανήρτησε ο συμμετέχων δεν αντίκειται στο νόμο και τα χρηστά ήθη ούτε θίγει δικαιώματα τρίτων.

Η διοργανώτρια εταιρεία SAVVY PARTNERS και ο ανεξάρτητος φωτογράφος Θοδωρής Μανωλόπουλος διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να αποκλείσουν εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, να απορρίπτουν συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της SAVVY PARTNERS ή/και του ανεξάρτητου φωτογράφου Θοδωρή Μανωλόπουλου, θα αποκλείονται άμεσα από τον διαγωνισμό όπως επίσης και ο συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια ή/και φωτογραφίες κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει όσες φορές θέλει με όσες διαφορετικές φωτογραφίες επιθυμεί με τα ίδια στοιχεία Instagram προφίλ (Instagram ID) κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατ’ επέκταση στην κλήρωση. Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών του ίδιου συμμετέχοντα μόνο μία εξ αυτών μπορεί να επιλεχθεί σαν νικητήρια και ο ίδιος συμμετέχοντας δεν μπορεί να κερδίσει δύο φορές.

Γ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ενεργό και δημόσιο (όχι κρυφό) προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Instagram και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να αναρτήσει την φωτογραφία του στο instagram με το hashtag #athensisoriginal και να την αποστείλει σε υψηλή ανάλυση στο email: photos@athensisoriginal.gr.

Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες ή διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με τη SAVVY PARTNERS ή τον ανεξάρτητο φωτογράφο Θοδωρή Μανωλόπουλο καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω έως και β’ βαθμού, οι σύζυγοι ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτούς, καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Δ. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα, από την 14η Νοεμβρίου μέχρι και την 26η Νοεμβρίου 2018 στις 12.00 μ.μ. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/μη πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τις άνω εταιρείες ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Οι νικητές επιβεβαιώνουν την αποδοχή του δώρου τους με την ενεργοποίηση της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στους παρόντες όρους.

Ε. Ανάδειξη Νικητών Διαγωνισμού.

Από την διαδικασία του Διαγωνισμού, θα επιλεγούν δύο (2) νικητές και τέσσερις (4) επιλαχόντες. Στην τελική επιλογή των δύο (2) νικητών όπως και των τεσσάρων (4) επιλαχόντων συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή στο Διαγωνισμό και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της SAVVY PARTNERS ή/και του ανεξάρτητου φωτογράφου Θοδωρή Μανωλόπουλου για το χρονικό διάστημα διενέργειας του Διαγωνισμού.

H ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων του διαγωνισμού θα γίνεται κατόπιν επιλογής από κριτική επιτροπή στις 26 Νοεμβρίου 2018 παρουσία των εκπροσώπων της SAVVY PARTNERS σε συνεννόηση με τον ανεξάρτητο φωτογράφο Θοδωρή Μανωλόπουλο.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα ειδοποιούνται με προσωπικό μήνυμα από την SAVVY PARTNERS στο προσωπικό τους Instagram προφίλ την ίδια ημέρα (26 Νοεμβρίου) με το οποίο θα καλούνται εντός είκοσι τεσσάρων ωρών (24) ωρών, να αποστείλουν τα στοιχεία τους μέσω email προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο, όπως ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο ΣΤ.

Σε αντίθετη περίπτωση, η SAVVY PARTNERS και/ή ο ανεξάρτητος φωτογράφος Θοδωρής Μανωλόπουλος διατηρούν το δικαίωμα να επικοινωνήσουν με τον πρώτο και εν συνεχεία αν κριθεί απαραίτητο τον δεύτερο επιλαχόντα κ.ο.κ. να τον ορίσουν σαν νικητή, με αποτέλεσμα ο πρώτος χρονικά νικητής να χάσει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του Δώρου.

Κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στον Ιστότοπο του ανεξάρτητου φωτογράφου Θοδωρή Μανωλόπουλου δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

ΣΤ. Δώρο.

Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό είναι μία δωροεπιταγή των €200 από το κατάστημα adidas Originals Athens (Αθηναΐδος 5 και Καλαμιώτου, Αθήνα 105 63) για τον κάθε ένα νικητή, η φωτογραφία με την οποία κέρδισαν τον διαγωνισμό καδραρισμένη με έξοδα του διοργανωτή και από μία διπλή πρόσκληση για το πάρτι της ημερομηνίας που θα οριστεί. Η ευθύνη της SAVVY PARTNERS και του ανεξάρτητου φωτογράφου Θοδωρή Μανωλόπουλου περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου.

Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από την SAVVY PARTNERS ή από τον ανεξάρτητο φωτογράφο Θοδωρή Μανωλόπουλου, οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα των προσώπων πριν την παράδοση του Δώρου τους. Ενδεικτικώς, δικαιούνται να ζητήσουν την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, αποδεικτικού της ταυτότητας και της ηλικίας του προσώπου.

Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στο κατάστημα adidas Originals Athens μέχρι τις 31/12/2018, δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήμα, ούτε να ανταλλαγεί με άλλα, ακόμη και αν είναι ίσης αξίας, ενώ απαγορεύεται η παραχώρηση ή εκχώρησή του από το νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και πέραν της παράδοσης των Δώρων η SAVVY PARTNERS και ο ανεξάρτητος φωτογράφος Θοδωρής Μανωλόπουλος δε φέρουν καμία ευθύνη.

Ζ. Τεχνικά μέσα.

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η SAVVY PARTNERS και ο ανεξάρτητος φωτογράφος Θοδωρής Μανωλόπουλος δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι ανωτέρω εταιρίες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της SAVVY PARTNERS και του ανεξάρτητου φωτογράφου Θοδωρή Μανωλόπουλου.

Περαιτέρω, οι εν λόγω εταιρείες και πρόσωπα δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram και τον Ιστότοπο του φωτογράφου Θοδωρή Μανωλόπουλου, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της Ανάρτησής τους.

Η SAVVY PARTNERS δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει το Instagram μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η SAVVY PARTNERS υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Instagram, των ιστοτόπων, στους οποίους το Instagram παραπέμπει ή/και συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Η. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.athensisoriginal.gr/. Η SAVVY PARTNERS ή/και ο ανεξάρτητος φωτογράφος Θοδωρής Μανωλόπουλος διατηρεί το δικαίωμα να τους μεταβάλει ή να τους αφαιρέσει ανά πάσα στιγμή με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο τους στον σύνδεσμο όπου φιλοξενούνταν οι όροι καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την διακριτική ευχέρεια της SAVVY PARTNERS. Ο παρών Διαγωνισμός δε διενεργείται από το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται με το Instagram.

Θ. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς και ειδικότερα του ονοματεπώνυμου, το τηλεφώνου και του e-mail σας, τα οποία τηρούνται από την SAVVY PARTNERS σύμφωνα με τους ρητώς καθοριζόμενους όρους του παρόντος. Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης κάθε συμμετέχοντα προς την άνω εταιρεία, προκειμένου να καταχωρήσουν το ονοματεπώνυμό του και τα λοιπά ζητηθέντα στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (και στα αγγλικά General Data Protection Regulation – GDPR). Αποκλειστικός σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι η διενέργεια του Διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, η επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και η παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

2. Με την ολοκλήρωση της παράδοσης των Δώρων από τη SAVVY PARTNERS, τα δεδομένα των συμμετεχόντων/των νικητών δεν θα χρησιμοποιηθούν ξανά και τα αντίγραφά τους θα καταστρέφονται.

3. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της SAVVY PARTNERS, οι οποία θα παράσχει τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.

4. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, απευθυνόμενος εγγράφως στην εταιρεία SAVVY PARTNERS κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: SAVVY PARTNERS - τηλέφωνο: 210 62 01 842. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία.

5. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, παρέχουν άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και τη ρητή εξουσιοδότησή τους στην SAVVY PARTNERS για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet). Η SAVVY PARTNERS επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, οι δε συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχουν αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς αντάλλαγμα, για όλα τα μέσα, διαδικτυακά και μη, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ι. Γενικοί όροι:

1. Οι συμμετέχοντες παρέχουν για τις ανάγκες του Διαγωνισμού τα στοιχεία τους στην ανωτέρω αναφερόμενη εταιρία. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και υπό τους όρους που αναφέρονται στο παρόν.

2. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της SAVVY PARTNERS ή/και του ανεξάρτητου φωτογράφου Θοδωρή Μανωλόπουλου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της SAVVY PARTNERS.

3. Περαιτέρω, η SAVVY PARTNERS δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιουδήποτε έργου τρίτου. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι δε θα θίξουν οποιοδήποτε δικαίωμα είτε των Διοργανωτών είτε τρίτου με τα σχόλια ή τις απαντήσεις τους.

4. Η SAVVY PARTNERS ή/και ο ανεξάρτητος φωτογράφος Θοδωρής Μανωλόπουλος διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, ανακαλούν, παρατείνουν ή μειώνουν τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή του Δώρου με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο του εκάστοτε στο Instagram με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης/ματαίωσης η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Οι παρόντες όροι, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών και θα ισχύει από την ανάρτησή τους στον Ιστότοπο http://www.athensisoriginal.gr/.

5. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η SAVVY PARTNERS ή/και ο ανεξάρτητος φωτογράφος Θοδωρής Μανωλόπουλος ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της SAVVY PARTNERS ή/και του ανεξάρτητου φωτογράφου Θοδωρή Μανωλόπουλου, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

6. Η ευθύνη της εταιρείας SAVVY PARTNERS, αλλά και του ανεξάρτητου φωτογράφου Θοδωρή Μανωλόπουλου περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Οι ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.